Esplanadnaya, (TRC Gulliver) 1-2, Sportivnaya pl. (TRC Gulliver) 3-4_OOH_LED_L9